Talbo Industriservice AB
/

Svets & Smide

 


Talbo Industriservice AB är certifierade enligt EN1090-1 och ISO 3834-3

Certifiering av bärverk enligt EN1090-1 

Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Vad gäller?

Kravet på att Byggstålskomponenter ska CE-märkas träder i kraft 1 juli 2014. När byggproduktförordningen tillämpas fullt ut upphör byggproduktdirektivet att gälla. Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska då CE-märka sina produkter.  För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad.

Många av entreprenörerna kommer troligtvis att kräva certifiering av sina underleverantörer redan innan den 1 juli 2014 för att säkerställa att de uppfyller ISO 3834 vilket är ett krav i EN 1090-2/3 och är inte framflyttat. Därför rekommenderar vi att certifiera sig så snart som möjligt.

Detta ska CE-märkas

 • CE-märkningen omfattar bärande takplåt, bärande väggreglar, takåsar till fackverk, pelare och balkar för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och master.
 • CE-märkningen ska göras av all tillverkning, även mindre arbeten som utförs av stålleverantörer.

Är certifiering ett krav?

Alla sammansatta bärverksdelar måste uppfylla alla krav för CE-märkning enligt EN 1090-1, från den 1 juli 2014. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Fördelar med CE-märkning enligt EN 1090-1

 • Du försäkrar dig om att uppfylla alla krav som ställs
 • Du kan exportera dina produkter till övriga Europa
 • Du kvalitetsstämplar din produkt och blir konkurrenskraftig

Aktuella ändringar av regelverk:

 • Europaparlamentets och rådets förordning, byggproduktförordningen (CPR, 305/2011) av den 9 mars 2011, publicerades i europeiska unionens officiella tidning, EUT 088, den 4 april 2011 och ersatte därmed byggproduktdirektivet (CPD, 89/106/EEG).
 • Detta innebar att CPR trädde i kraft den 24 april 2011.
 • Med anledning av detta uppdaterades Sveriges Plan- och bygglag (2010:900) samt Plan- och byggförordningen (2011:338) som började gälla från 2011-05-02.
 • Denna lagändring innebar att alla bygglov för bärande byggstål efter detta datum skulle vara beräknade enl. Eurokod med utförande enligt standard EN 1090-2/3.
 • Den 1:a februari kom beslutet om att kravet på certifiering enligt EN 1090-1 ( 2012-07-01) och CE-märkning (2013-07-01) flyttades fram till 2014-07-01.
 • Utförandestandarderna EN 1090-2/3 gäller från och med 2 maj 2011.

 

inspecta.com/sv/Vara-tjanster/Certifiering/Produktcertifiering-/Certifiering-av-barverk-enligt-EN-1090-1/


Kvalitetskrav för svetsning - SS-EN ISO 3834

”Kvalitet kan inte kontrolleras in i en produkt, den måste byggas in”.

Citatet är en gammal sanning som alla svets- och montagefirmor är väl medvetna om. Men för att kunna bygga in den rätta kvaliteten behöver svetsprocesser styras på ett effektivt och kontinuerligt sätt.

Det hjälpmedel som används för att nå rätt kvalitet är standarden ISO 3834. Styrningen innefattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll. Företag som i eget intresse ännu inte har infört rutiner för att säkra svetskvaliteten kommer snart att få krav på det utifrån. Inspecta ser redan idag att sådana krav kommer i nya standarder inom många branscher och från beställare och myndigheter.

Företag som utför svetsande tillverkning och montage åt kärnkraftsindustrin har redan krav på certifiering mot ISO 3834-2. Vid tillverkning av tryckbärande anordningar som skall CE-märkas gäller också skärpta krav på styrning av svetsarbetet. Även underleverantörer måste uppfylla relevanta krav på kvalitetsstyrning av svetsande verksamhet som det certifierade företaget åtagit sig.

Vad är syftet med SS-EN ISO 3834?

 • att uppfylla krav och förväntningar hos kunder.
 • att ha ett internationellt kvalitetsstyrningssystem för svetsande företag som är välkänt och används över hela världen.
 • att minska kostnader och risker orsakade av bristande kvalitet i den svetsande verksamheten.
 • att en certifiering enligt ISO 3834 bevisar företagets tekniska expertis.
 • att följa ISO 3834 möjliggör en kontinuerlig förbättring av svetsverksamheten.

Vad är SS-EN ISO 3834?

ISO 3834 beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning kan åstadkommas. Avsikten med standarden är att en lämplig kravnivå ska kunna väljas med avseende på det svetsarbete som skall utföras. Standarden beskriver tre nivåer och består av sex delar:

 • Del 1 av standarden innehåller riktlinjer för vilken av de tre nivåerna som bör väljas beroende på typ av svetsteknisk produktion. Inspecta kan ge råd om vilken nivå av ISO 3834 som är lämplig att följa.
 • Del 2, 3 och 4 beskriver de tre olika nivåerna. Har svetsarbetet liten inverkan på produktens säkerhet eller på dess primära funktioner kan ISO 3834-4 (enkla kvalitetskrav) väljas. När högre krav behöver ställas väljer man ISO 3834-3 (normala kvalitetskrav) eller ISO 3834-2 (omfattande kvalitetskrav).
 • Del 5 är en sammanställning av alla ISO-standarder som ISO 3834 -2, -3, -4 refererar till.
 • Del 6 är en guide till hur ISO 3834 kan implementeras.
  I Sverige har SIS publicerat en mer omfattande
  guide genom handbok HB 540 – ”Kvalitetssäkring vid
  svetsning”

Certifiering mot SS-EN ISO 3834
Inspecta Produkt och Personcertifiering är som första organisation ackrediterad av SWEDAC för att utföra certifieringar av svetsprocesser mot kraven i ISO 3834.

För att bli certifierad krävs att företaget genom revisioner kan visa att de följer de strikta krav som gäller för t ex materialhantering, produktionsstyrning, personal och utrustning.

En viktig del av ISO 3834 är kravet att svetsansvariga är kompetenta att utföra det arbete som krävs. Detta sker genom att implementera standarden SS-EN ISO 14731 ”Tillsyn vid svetsning – Uppgifter och ansvar”.

Oberoende certifiering mot ISO 3834 av ett ackrediterat certifieringsorgan bidrar till ett ökat anseende och en större marknad. Certifiering mot ISO 3834 kan även utföras i kombination med ISO 9001 och EN 15085.

Certifieringskostnaderna varierar beroende på företagets storlek och hur många platser man verkar på. En certifiering av företaget är en investering för
framtiden.

inspecta.com/sv/Vara-tjanster/Certifiering/Certifiering-av-ledningssystem/Kvalitetskrav-for-svetsning---SS-EN-ISO-3834